Retorn dels Hermanos

Passats els tres anys de Guerra Civil, els Hermanos tornen a Santa Coloma dirigits pel Gmà. Domingo Javier. L´Ajuntament els subvencionà amb 3.000 ptes. mensuals per a cada Germà. La seva tornada normalitzà relativament l’ensenyament a Santa Coloma: disposaven de tres classes per ensenyar una mitjana de 150 alumnes en la dècada dels 40. El seu principal problema era la inestabilitat ja que cada any marxaven i arribaven hermanos nous.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website