Educació Secundària

A l’ESO busquem que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Això significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida.

Eduquem per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, rebutjant tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe. També eduquem en l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i en la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural. 

Així mateix, contribuïm a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i totes les noies.

L’Educació Secundària Obligatòria garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Secundària.
Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge.

Programes pedagògics propis de Secundària

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Projectes propis per treballar i enriquir el currículum de l’etapa d’Educació Secundària.

Faig

Forma part dels programes propis de La Salle i consisteix en l’estimulació per a la identificació de capacitats cognitives i l’automatització d’una seqüència de pensament lògic. A 1r i 2n d’ESO s’incorporen la gamificació i la robòtica. Tenen una rellevant importància el treball de l’emprenedoria a 3r d’ESO amb el programa Eduemprèn portat a terme conjuntament amb el Campus La Salle BCN i l’Aprenentatge-Servei a 4t d’ESO.

APS

L’APS és la culminació dels programes FAIG de La Salle. Els alumnes de 4t en grups de treball cooperatiu porten a la realitat un projecte conjuntament amb una entitat (Banc de Teixits i Sang, Fundació Emys, autora del blog el Crep de mi vida per col.laborar en la recerca i investigació oncològica, IdibGi, fundació Astres, Geriàtric, ...) ells són els protagonistes, creen el projecte a nivell teòric i després el porten a la pràctica. L'educador es converteix en un acompanyant en aquest procès. 

Boolino – Fiction Express

Plataforma per treballar la llengua anglesa que connecta els alumnes d’ESO amb els autors dels llibres que llegeixen per decidir la trama de la història, es fomenta la lectura en llengua anglesa a partir de la cocreació de la història conjuntament amb l’escriptor.

Projecte d'enriquiment

Projecte que atén els alumnes amb altes capacitats i els alumnes amb alt rendiment acadèmic utilitzant el treball per projectes i el suport emocional que s'inicia a primària i que té continuïtat a secundària. 1h setmanal cada grup. 

Som una escola inclusiva que dona resposta a totes les necessitats educatives.

NCA

Compromesos en la construcció d'un món més just, la nostra escola ha transformat la seva metodologia, organització i arquitectura (qualsevol espai és considerat un espai d’aprenentatge).

  • Treballem amb l'alumnat les eines que necessita per poder desenvolupar els projectes i adquirir competències claus, per això parlem de seminaris i de treball globalitzat.
  • Provoquem en l'alumnat necessitat de saber, despertem seu interès.
  • Treballem l'esperit crític i s'avaluen el procés i els resultats tant per part de l'alumnat com del professorat.
  • Es concep el centre com un espai d’aprenentatge i de creixement personal: tothom hi aprèn, tant l’alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu aprenentatge. El clima del centre és de millora contínua.

Aula de natura

Projecte que consisteix en el treball dels continguts del currículum de Ciències de la Naturalesa de manera pràctica, manipulativa i significativa. Els alumnes treballen els continguts propis del curs de manera competencial i pretenem assolir un coneixement on l'alumne/a és més protagonista. 

PDCS

El projecte de diversificació curricular Serrallonga consisteix en una estratègia educativa d'atenció a la diversitat. La seva metodologia es basa en l'aprenentatge cooperatiu, interdisciplinari, per projectes i, sobretot, fomentant l'àmbit pràctic. 

Robòtica

És un projecte STEAM que vincula ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Es treballen diferents llenguatges de programació de 1r a 4t d'ESO i s'aprofundeix el treball amb robots LEGO Mindstorm a 2n i a 4t d'ESO, on s'acaba de consolidar amb les plaques arduino. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website