Atenció a la diversitat

Educació Secundària

Suport en grup reduït

Afavorim el suport en grup reduït fora de l'aula. Els suports s'organitzen per cursos i es tenen en compte les necessitats de cada grup. Es treballen diferents objectius en funció de la tipologia de suport: suport específic; suport de la lectoescriptura o suport adreçat a alumnes d'incorporació tardana (AIT) al sistema educatiu

Projecte d'enriquiment

Des del curs 16-17 duguem a terme el projecte d'enriquiment per poder donar resposta als diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats i/o alt rendiment acadèmic. L'objectiu d'aquest projecte és poder realitzar activitats on es potenciïn habilitats com la creativitat, la intel·ligència emocional, el treball en equip i l'elaboració de projectes propis.

Projecte Aula de Natura

El projecte Aula de Natura és una mesura d'atenció a la diversitat dirigida a alumnes de 1r i 2n d'ESO que presenten dificultats en l'aprenentatge i/o de regulació de la conducta, desmotivació acadèmica... que requereixen estratègies metodològiques més pràctiques per a assolir els objectius de l'etapa.

El treball es presenta en format de petits projectes que es vinculen amb l'àrea de ciències de la naturalesa, i també el manteniment i funcionament d'un hort escolar on l'alumne va adquirint i treballant les competències bàsiques que determina el currículum.

PDCS

El PDC Serrallonga és un Programa de Diversificació Curricular (PDC) adreçat a alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d'aprenentatge i un baix nivell de competències en la majoria d'àrees, tenen compromès l'assoliment dels objectius de l'etapa. Es presenta com una oportunitat per a millorar les competències bàsiques i assolir l'èxit acadèmic, on es combinen aprenentatges d'àmbit escolar al centre (60% de l'horari de l'alumne) i d'àmbit pràctic a les entitats col·laboradores (40% restant). Aquest àmbit pràctic és de tres matins a la setmana i consisteix en activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional que promoguin l'adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. Al mateix temps es desenvolupen activitats que contribueixen a l'orientació professional dels alumnes.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website