Secretaria


HORARI: De dilluns a divendres de 7:30 a 18:00 hores.

Aquest departament és l’encarregat de portar a terme tota la tasca administrativa i de gestió de l’escola, que podríem dividir en tres grans àmbits:

 

1. Relació amb pares i alumnes:

 

Dur a terme la recepció i tramitació de les sol·licituds de preinscripció i matriculació dels nous alumnes de l’escola, i expedir els resguards dels títols o certificats: de matriculació, de qualificacions, etc., sol·licitats per les famílies o alumnes interessats. També és l’encarregada de fer de mitjancera entre les famílies i els organismes oficials en el tràmit de la sol·licitud d’ajuts o beques. Tot això d’acord amb les disposicions vigents i seguint les instruccions emeses pels òrgans superiors.

 

Resta sempre a la disposició dels pares i alumnes per aclarir qualsevol dubte que pugui existir, o bé, per mirar d’encaminar o dirigir els interessats cap a les persones adequades.

 

2. Relació amb el Departament d’Educació:

 

Facilitar al Departament d’Educació tota la informació necessària sobre els alumnes que hi ha matriculats a l’escola o sobre qualsevol altre qüestió que pugui requerir-se en un moment determinat pels òrgans d’inspecció o de gestió de centres docents.

 

També tramita l’assignació dels llibres d’escolaritat i les sol·licituds d’expedició de títols oficials dels Ensenyaments impartits a l’escola.

 

3. Gestió econòmica:

 

S’encarrega de l’expedició dels rebuts mensuals corresponents a les quotes de l’escola i d’atendre qualsevol dubte que pugui haver-hi en aquest àmbit.