Valors


Fonamentem la qualitat de la nostra tasca educativa en els següents valors:
 • ESTIMACIÓ: Saber dir Sí, saber dir No
 • COMUNICACIÓ: Transmetre pautes clares
 • LLIBERTAT: Saber triar
 • PUNTUALITAT: Arribar a l’hora
 • DIÀLEG: Compartir emocions
 • RESPONSABILITAT: Col·laborar
 • CONSTÀNCIA: Reforçar l’autoestima
 • CONVIVÈNCIA: Descobrir als altres
 • ALEGRIA: Conrear el bon humor
 • HIGIENE: Anar nets i netes
 • CREATIVITAT: Gaudir de l’art
 • TREBALL: Fer la feina
 • COMPROMÍS: Complir els acords
 • GENEROSITAT: Ajudar l’altre
 • RESPONSABILITAT: Tenir cura de les coses
 • AJUDA: Compartir tasques
 • SALUT: Descansar les hores
 • ESFORÇ: Valorar el que fem
 • ECOLOGIA: Respectar la natura
 • RESPECTE: Estimar la diferència
 • PREVISIÓ: Organitzar-nos
 • AGRAÏMENT: Saber donar les gràcies
 • TOLERÀNCIA: Capacitat d’admetre diferències
 • SOLIDARITAT: Donar suport al pròxim
 • PARTICIPACIÓ: Ser una persona activa
 • PAU: No molestar als altres
 • AMOR: Fa més lleuger el que és pesat
 • HONESTEDAT: Jugar net a la vida

Per al desenvolupament d’aquests valors l’escola realitza les següents activitats:

1.REFLEXIÓ DEL MATÍ. On diàriament es realitza una reflexió d’uns 5 minuts a l’inici de la jornada on es tracta un valor concret. Cada dia durant una setmana es tracta un valor. Es realitza amb l’ajuda d’un pòster – calendari, una guia didàctica, les explicacions del professor/a i la col·laboració dels alumnes en forma de comentaris i aportacions. Així des de la convivència fins a l’oci tots els valors de l’escola es van exposant al llarg del curs escolar.


2.PRÀCTICA DOCENT. La metodologia didàctica és oberta i flexible; es fonamenta en el desenvolupament intel·lectual, es conreem l’activitat dels alumnes i la pràctica de les seves habilitats i destreses. Tenim una concepció d’escola on s’afavorirà l’educació en el temps lliure, la formació de grups d’activitats culturals i socials i on s’oferiran respostes a les inquietuds socials, religioses i pastorals dels nostres alumnes. Preparem els alumnes per a la vida, ensenyant-los a llegir i comprendre les noves formes d’expressió i a fer ús dels nous avenços tecnològics i de comunicació. Valors com la comunicació, puntualitat, treball, esforç, constància, respecte, participació, creativitat, honestedat, previsió, salut o ecologia són treballats de forma transversal en tot el currículum de l’alumne.


3.TUTORIA GRUPAL. Aquesta activitat es realitza durant una hora setmanal pel tutor del curs. Es realitza a l’aula, encara que es pot realitzar en altres dependències del centre o fora d’ell. Al llarg del curs es treballaran un seguit de valors per reforçar la feina feta en altres activitats. Així es treballarà l’estimació, la comunicació, la llibertat, el respecte, el diàleg, la convivència, la higiene, la salut, la pau, la participació o l’honestedat, entre altres.


4.TUTORIA INDIVIDUAL. Es realitza entre el tutor o altre membre de la comunitat educativa i l’alumne de forma individual, es treballa principalment els aspectes de la maduració d’aquest, així es treballa la honestedat, la responsabilitat, el treball, l’esforç, el compromís, la comunicació, l’estimació, l’alegria, la pau, la tolerància, el respecte, el diàleg o l’agraïment.


5.FEAC. És una iniciativa del Secretariat d’Escoles Cristianes de Catalunya, el seu programa ha estat incorporat al projecte educatiu de l’escola i aprovat per l’AMPA com a nova experiència de col·laboració família-escola. Aquesta activitat va dirigida a les famílies. És un lloc per que les famílies es puguin expressar, on puguin ser acollides, serveixi per la reflexió i l’acció sobre l’educació dels fills i filles. Serveix per compartir pensaments i accions al voltant del mon de l’escola. És una gran oportunitat per acostar l’escola a la família on es parlaran de temes comuns. Valors com el diàleg, la comunicació, la participació, la convivència, la previsió, l’esforç, la responsabilitat o el compromís són treballats, entre altres, amb les famílies.


6.REUNIONS DE PARES. Es realitzen dos reunions anuals de caràcter grupal i les necessàries de caràcter individual. En aquestes reunions es fa referència a tots els aspectes relacionats amb el currículum dels alumnes (benvinguda al nou curs, normativa, horaris, crèdits, professorat, sortides, notes, comportament, problemes, actuacions, ...). També es treballen aspectes més genèrics dels alumnes (desenvolupament emocional, creixement personal, hàbits alimentaris, hàbits d’estudi, ....). En la primera d’aquestes reunions s’escullen els pares/mares delegats, que serveixen de punt de connexió de l’escola amb el conjunt de pares/mares d’un curs i per a l’ajuda en algunes activitats de l’escola (activitats de grup, sortides, jornades senyalades, ....). Valors com la comunicació, el diàleg, la responsabilitat, la participació, la salut, la constància, el compromís o el treball són puntals de les reunions de pares.


7.DIA DIFERENT. Jornada que es realitza a principi de l’any escolar. Serveix per incrementar la cohesió i l’autoconeixement del grup. Va dirigida als alumnes de tot un curs i està organitzat per l’equip de pastoral junt amb els tutors i cotutors del curs que farà la jornada. Aquest dia consta d’un seguit d’activitats lúdiques individuals i de grup, pregàries, reflexions i celebracions. Es realitza en un centre o espai allunyat de l’escola i dura tot el dia. En aquesta jornada es treballen valors relacionats amb el lema anual de l’escola, com poden ser: la convivència, l’alegria, el respecte, el diàleg, la creativitat, la generositat, la responsabilitat, l’ajuda, l’ecologia, la tolerància, la solidaritat, la participació, la pau o l’honestedat, entre altres.


8.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Es realitzen al llarg de l’any fora de l’horari escolar, estan dirigides als alumnes que vulguin fer activitats físiques i/o esportives. En el període de vacances d’estiu també es realitzen, l’estiu permet de realitzar serveis, trobades o cursets orientats a posar de manifest tot allò que s’ha viscut, en una dimensió de reflexió i de pregària, durant el curs. Es realitzen en coordinació amb l’equip d’educació física i l’AMPA i són portades a terme per membres de la comunitat educativa i monitors. Junt amb les diferents activitats realitzades es treballen valors com la salut, la higiene, l’alegria, la convivència, l’esforç, la constància, la participació, el treball i el compromís, entre altres.


9.CAMPANYA D’ADVENT-NADAL. Està coordinada per l’equip de pastoral, junt amb la comissió de Nadal. Va dirigida a tots els membres de la comunitat educativa, i en especial als alumnes. Es realitzaran una celebració a l’església, una sèrie d’activitats lligades amb el Lema anual de l’escola i que serviran de preparació per al Nadal. Valors com el respecte, la solidaritat, l’alegria, la convivència, la generositat, l’ajuda, l’esforç, l’agraïment, la participació, la pau i l’amor són puntals per les activitats d’aquestes dates.


10.CAMPANYA DE MANS UNIDES. Campanya de recollida de material alimentari coordinada per l’equip de pastoral. Es realitza junt a la Campanya de Nadal. Dirigida principalment als alumnes amb aportacions de diferents tipus d’aliments i amb la compra d’espelmes per ajudar a organitzacions humanitàries com són Mans Unides i Càritas. Junt a la campanya es desenvolupen valors com són els de la solidaritat, generositat i participació.


11.CAMPANYA DE PROIDE. Campanya anual de recollida de diners per fer beques per estudiants de països més desafavorits. Aquesta campanya dirigida a tots els membres de la comunitat educativa serveix per ajudar a l’organització no governamental PROIDE pel seu programa d’ajudes a Guatemala i Togo. Valors com la solidaritat, generositat i participació són els més treballats en aquest tipus de campanya.


12.FESTES DE LA SALLE. Són un seguit de festes en honor al Fundador, en la que s’utilitzen materials que se’ns ofereixen des del Districte i on es realitzen activitats organitzades per la comissió de les Festes de La Salle. Es realitzen el segon cap de setmana de maig i van dirigides als alumnes, en aquestes es treballen valors com els de la convivència, l’alegria, el respecte, el diàleg, la creativitat, la generositat, la responsabilitat, l’ajuda, la tolerància, la solidaritat, la participació, la pau o l’honestedat, entre altres.


13.FESTES DE LA CASTANYADA. Festivitat que es realitza al novembre i que es dirigida als alumnes de primària en les que els valors de l’alegria, la convivència, l’ecologia, l’ajuda, el compromís, la previsió i la participació seran els més tractats aquest dia.


14.JORNADES CULTURALS. Entre 3 i 5 dies a l’any en que una comissió de professors preparen una sèrie d’activitats destinades als alumnes on es treballaran conceptes, procediments i valors a l’entorn d’un tema escollit. Ens permet veure com els alumnes treballen en grup, frueixen de les activitats i de les sortides organitzades per aquest dies. En l’apartat de valors treballaren des de la convivència, a la creativitat, a l’alegria, al treball, a la responsabilitat, a l’esforç, al respecte, a la participació o a l’ajuda.


15.JORNADA DE SANT JORDI. Jornada cultural i de treball a l’entorn de la festivitat del llibre i la rosa. Organitzada per una comissió de professors i dirigida als alumnes. Es treballarà principalment la creativitat, el treball, la participació i l’esforç.


16.DIA DE LA PAU. Jornada de reflexió, organitzada pel departament de pastoral a l’entorn del valor de la pau. Va dirigida als alumnes amb un seguit d’activitats, conferències i col·loquis sobre aquest valor i la seva importància en el mon actual. Altres valors com són el respecte, el diàleg o la solidaritat seran puntals d’aquesta jornada.


17.PASQUA JOVE. La més important de les trobades de grups durant l’any és la celebració de la Pasqua. Aquesta trobada dóna prioritat a l’aprofundiment de la fe, a la pregària i a la celebració comunitària de la principal de les festes cristianes. Aquesta diada va destinada als alumnes i està coordinada per l’equip de pastoral. En ella es tractaran diversos valors des de la participació a la responsabilitat i el respecte. Són jornades de trobada on es lliga convivència amb alegria, pau i amor. Cada any ve amb un lema que treballa un o més valors per tot el curs.


18.PUJADA A PEU A MONTSERRAT. La pujada a peu a Montserrat constitueix una proposta de trobada i de pregària i de devoció mariana, que s’adreça als membres de les Comunitats educatives, en un ambient festiu de col·laboració, d’amistat i d’esforç. Valors com la salut, l’ecologia, l’alegria, la convivència, l’esforç, la constància, la participació, la puntualitat, l’agraïment, la estimació, la pau i l’amor, entre altres.


19.ACTIVITATS DE TEATRE. Conjunt d’activitats dirigides a alumnes de primària i secundària per tal de representar aspectes de valor remarcable. Així des d’una representació dels pastorets, a un pessebre vivent o a activitats de roleplaying seran emprades per comunicar valors als nostres alumnes. Poden representar un eix transversal pel currículum i tenen una utilitat notòria per tal de treballar aspectes com la puntualitat, el diàleg, el respecte, el treball, el compromís, la generositat, la responsabilitat, l’esforç, la creativitat i/o l’ajuda.


20.XERRADES INFORMATIVES i CONFERÈNCIES. En aquest apartat s’engloben tan les que van dirigides a pares o mares com les que van dirigides als alumnes. Al llarg del curs s’organitzen cicles de conferències per pares per tal de tractar aspectes relacionats amb l’educació i el creixement personal dels seus fills. També s’organitzen xerrades i conferències pels alumnes per tractar aspectes acadèmics com aspectes relacionats amb el seu desenvolupament. A més de conceptes aquestes activitats van molt enfocades al guany de valors com són l’estimació, la comunicació, la llibertat, la higiene, la salut, la generositat, la tolerància, la responsabilitat i la honestedat.


21.SORTIDES. Dirigides als alumnes per tal de realitzar sortides d’un o varis dies per tal de tenir un millor coneixement de l’entorn i per tal de realitzar activitats de grup. A més dels conceptes adquirits es treballen valors com la salut, l’ecologia, l’alegria, la convivència, l’esforç, la constància, la participació, la puntualitat, la previsió, la estimació i la pau, entre altres.


22.TROBADA DE L’AMISTAT. Té per finalitat la trobada, i el coneixement mutu entre els GR de les diferents comunitats La Salle. Tots aquests grups són mitjans per construir la identitat cristiana dels nois i les noies que els ha de dur a l’articulació d’un projecte de vida construït al voltant de l’amistat, la fe i el compromís de servei al proïsme, que els ha de conduir a la integració a la Comunitat Cristiana.


23.ESTADES ESPORTIVES. Dirigides als alumnes per tal de realitzar sortides de temàtica esportiva o d’educació del propi cos d’un o varis dies. Estan organitzades per l’equip d’educació física i busquen treballar, a més del coneixement del propi cos, valors com els de la salut, la higiene, l’alegria, la convivència, l’esforç, la constància, la participació, la puntualitat, la honestedat, el respecte, la llibertat, entre altres.


24.COLÒNIES. Dirigides als alumnes per tal de realitzar sortides de varis dies per tal de tenir un millor coneixement de l’entorn i per tal de realitzar activitats de grup. A més dels conceptes adquirits es treballen valors com la salut, la higiene, l’ecologia, l’alegria, la convivència, l’esforç, la responsabilitat, la puntualitat, el respecte, la comunicació, la constància, la participació, la puntualitat, la previsió, la estimació i la pau, entre altres.


25.PLANA WEB. Tan la plana del centre www.santacoloma.lasalle.cat com la de la Salle Catalunya http://www.sallecat.org/ són eines de l’escola per tal de transmetre la nostra idea d’escola a tot el mon. En elles es transmet qui som, que fem i on volem anar a parar. Ens serveix com a eina de coneixement i com a eina de comunicació; i ens permet fer una ullada a valors com són el treball, la estimació, el respecte, la llibertat, la comunicació, la creativitat, la pau, la responsabilitat o l’amor envers a tota la comunitat.


26.CARTELLS I PÒSTERS. Són eines per tal de transmetre coneixements, activitats, propostes i valors als alumnes del centre. Són una ajuda a les activitats que es realitzen al llarg de l’any i ens permeten fer presentacions de forma clara i directa dels objectius que volem transmetre. En ells reflectirem els valors que volem ensenyar en les nostres campanyes i activitats; igualment, com informar sobre treballs i propostes dels alumnes i per als alumnes. En ells es treballen tots els valors, des de l’estimació fins a la honestedat.