Política de qualitat. (Punt 5.3, ISO 9001/2008)


Objectius

Impulsar i contribuir a la millora del servei educatiu que ofereix elcentre La Salle de Santa Coloma de Farners, tot oferint una educaciócristiana, atenta a les necessitats reals de les persones i de la societatper servir a tots, especialment els pobres i necessitats i amb l’esperitde contribuir a la formació integral dels nens i dels joves mitjançantl’entrega generosa dels seus educadors.

Política del centre

Compromís de complir la normativa legal i compromís de donar satisfacció als nostres clients.

El nostre centre instrueix i educa per tal que cada alumne surti de l’escola dotat de tot allò que li cal per a viure com a persona, dóna resposta al desig d’educació cristiana que manifesten moltes famílies, tot i que s’obre a tothom.

La nostra escola desenvolupa la seva acció encarnada en la realitat cultural, la llengua, els costums i les tradicions de Catalunya. Al mateix temps afavoreix que famílies arribades d’altres llocs tinguin ocasió d’integrar-se en el nostre país sense renunciar a la seva pròpia cultura.

El plantejament educatiu de la nostra escola parteix de cinc pilars ben definits, que construeixen la identitat i la integritat de la persona, així l’educació està:
     
al servei de les persones integral
     
al servei de la societat.
     
fonamentada en una proposta coherent de valors
     
oberta a la transcendència
     
orientada en la fe

Mantenir la cultura de la Qualitat com estratègia educativa i de gestió.

Donar compliment dels requeriments i requisits propis de la norma ISO 9001/2008.

Fomentar la implantació sistemàtica de les pràctiques de la millora continuada.

Promoure l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a eines de suport per al desenvolupament del projecte i de les pràctiques de millora continuada.

Donada la realitat econòmica del centre, es vetllarà, encara més, per la racionalització de les despeses per assolir l’autosuficiència econòmica.

Implementar, continuar i consolidar els projectes d’innovació pedagògica i d’atenció a la diversitat.