MISSIÓ

Educar humanament i cristianament els infants i joves.

El Centre Educatiu Cristià La Salle Santa Coloma de Farners és un àmbit d’aprenentatge que cerca el desenvolupament integral de l’alumne i la seva incorporació responsable i crítica a la societat.

Fomentem Ia formació continuada i la creativitat del professorat per respondre als reptes educatius amb total professionalitat, sentit d’equip i eficàcia docent. La nostra metodologia es centra en l’alumne/a.

Els educadors exerceixen un paper mediador entre l’alumne/a i l’aprenentatge aplicant els recursos didàctics i tecnològics amb voluntat innovadora i considerant I’avaluació com un instrument valuós per la millora de la pràctica educativa.

VISIÓ

El Centre Educatiu La Salle Santa Coloma de Farners vol ser un centre de qualitat que eduqui en valors cristians, atenent la diversitat de la comunitat educativa, amb esperit innovador, utilitzant els recursos de les noves tecnologies i fomentant la formació contínua del professorat.

POLÍTICA DE QUALITAT

L‘escola La Salle és un centre concertat a la comarca de La Selva.

La nostra Política de Qualitat està d’acord a satisfer les necessitats dels alumnes i la resta de la comunitat educativa, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua.

La implantació i el manteniment del nostra sistema de gestió de la qualitat contempla com a referents:

  • La dimensió personal de l’alumne/a, que implica la satisfacció de les seves necessitats educatives des dels valors cristians.
  • La dimensió familiar, que comporta una relació de confiança amb el centre per tal de garantir la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
  • La dimensió professional, que fa necessària la satisfacció de l’Equip Docent i Personal d’Administració i Serveis.
  • La dimensió social, que exigeix dotar de competències, habilitats i valors a les persones per tal d’incorporar-se a la societat.
  • La dimensió tècnica, que cerca l’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’administració Educativa.
  • La dimensió econòmico-financera, que implica el compromís de la Direcció en administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat.

La Direcció del centre es compromet en comunicar la Política de Qualitat a tota la comunitat educativa.

La Política del centre es revisa per tal d‘adaptar-Ia als canvis que es produeixien a la societat contínuament. Tota la comunitat educativa accepta aquest repte i assumenix Ia responabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al centre, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir la nostra missió.