Educació secundària (ESO)


Educació

Obligatòria

Educació

Secundària

(ESO)

12-13 anys

1r A 1r B
13-14 anys 2n A
2n B

14-15 anys

3r A
3r B
15-16 anys 4t A
4t B

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que van dels 12 als 16 anys. La finalitat d’aquesta etapa és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic, humanístic i artístic. Durant els cursos d’ESO, es consoliden els hàbits d’estudi i de treball, s’afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, i s’ensenya i acompanya els joves a escollir les opcions adequades de cara els seus futurs estudis i a la seva posterior incorporació al món laboral.

 

Treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc responsable en la vida.

 

Acompanyament i orientació. El seguiment acadèmic i l’acompanyament personal de l’alumnat són essencials durant l’etapa d’ESO. Fem un seguiment acadèmic continuat amb els informes orientatius, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs. Aquest servei orientador compta amb l’assessorament del psicopedagog del centre, amb unes proves d’orientació psicopedagògica i culmina a quart d’eso amb l’orientació des de tutoria en la que els alumnes creen el seu projecte-itinerari professional a partir de les diferents opcions que ofereix el nostre sistema educatiu, tenint en compte la seva personalitat, els seus interessos i possibilitats. A més, entenem que la família forma part del procés educatiu dels joves, per la qual cosa apostem per una comunicació constant entre la família, el centre i l’alumne/a, a través de les entrevistes personals i també mitjançant l’ús de la intranet.

Innovació i tecnologia. La sensibilitat envers la innovació que caracteritza el nostre centre educatiu prepara els nois i noies per adaptar-se a una societat que evoluciona i canvia constantment. Per això posem a disposició de l´alumnat els mitjans tecnològics i els equipaments necessaris per a aconseguir-ho. La Salle forma part del programa eduCAT 2.0, amb el qual es pretén generalitzar l’ús de les tecnologies a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). L’alumnat disposa d’un ordinador portàtil personal com a eina d’estudi a l’escola, per fer ús els llibres digitals i els continguts interactius.

Creativitat i estimulació. A l’Educació Secundària continuem treballant amb el Programa DESTÍ ara en forma de projecte inclusiu, il·lusionant, diferent i innovador. En una etapa de l’ensenyament obligatori que coincideix amb la pre adolescència i l’adolescència, el nostre projecte ofereix “un valor afegit” que no es troba en altres centres i que ens ajuda a obtenir uns resultats més satisfactoris pel que fa a la motivació dels alumnes i als seus resultats acadèmics. El Projecte pedagògic ‘FAIG’ és la concreció del programa d’innovació pedagògica DESTÍ (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) per a l’etapa d’ESO, continuant la seqüència iniciada a l’educació infantil i a l’educació primària. A cada curs, l’alumnat treballa amb dos projectes d’investigació en petits grups durant els quals es repassen totes les àrees relacionades des de les diverses fases en què s’estructura el projecte. A 4t d’ESO, el programa s’orienta cap a l’aprenentatge-servei (APS), de forma que el projecte contribueixi a millorar la societat. La metodologia de l’ensenyament i de l’aprenentatge d’aquest projecte es basa en l’aprenentatge cooperatiu i en la utilització de les noves tecnologies. Amb el FAIG els alumnes es converteixen en els protagonistes del seus aprenentatges i els seus professors/es en els mediadors que els ajuden a convertir en coneixement els fluxos d’informació que els arriben de les xarxes de comunicació.

Educació per a la interioritat. El Projecte ‘HARA’ ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís. Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments.

Els idiomes estrangers. A banda de la pròpia matèria de llengua anglesa, al llarg de l’etapa, els alumnes cursen diverses matèries en les que la llengua vehicular és l’anglès. També donem la possibilitat als nostres alumnes de presentar-se a  exàmens oficials per certificar el nivell, ja que som Centre Examinador Oxford.
La segona llengua estrangera que estudien els nostres alumnes és l’alemany.

Projecte de robòtica. Hem aprofitat les possibilitats que la robòtica educativa ens ofereix en educació; en primer lloc perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la immersió en l'activitat; en segon lloc perquè la programació i muntatge de robots estan associats a processos cognitius complexos molt valuosos com pensament computacional (organitzar i analitzar la informació, establir una sèrie de passos per arribar a una solució, generalitzar aquest procés i aplicar-lo en situacions semblants), pensament lògico-matemàtic, desenvolupament de la resiliència front els errors i desenvolupament de la creativitat; en tercer lloc perquè la robòtica és porta d’entrada a l’aprenentatge STEAM, que han estat menys tractats en currículums oficials escolars en edats primerenques  i en quart lloc, i no menys important, perquè convida a interaccions socials i l'aprenentatge cooperatiu. Així doncs, és decisiu que la robòtica educativa formi part del paisatge d'eines i metodologies docents que tenim a la nostra escola.