Educació primària


Educació

Obligatòria

Educació

Primària

Cicle

Inicial

6-8

anys

1r A 1r B
2n A
2n B

Cicle

Mitjà

8-10

anys

3r A
3r B
4t A
4t B

Cicle

Superior

10-12

anys

5è A 5è B
6è A
6è B

Què és l’Educació Primària?

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys i té caràcter obligatori. S’estructura en 3 cicles de dos cursos cadascun: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys).

 

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

 

Els trets diferenciadors de la l’etapa educativa de primària són:

 

Una atenció personalitzada per atendre les necessitats, tant acadèmiques com personals, de tots els alumnes, sigui  quina sigui la seva procedència.

 

Amb un estil pedagògic centrat en l’alumne. Tenint cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, seguint el currículum marcat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat però amb una atenció especial a la diversitat. El treball cooperatiu i en grup és prioritari. La proximitat de cada un dels educadors, amb la tutoria individual i en grup, amb els alumnes, permet incidir eficaçment en les característiques i situacions personals.

 

Una formació en valors, prioritzant els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència. L’objectiu és formar ciutadans oberts, crítics i compromesos, capaços d’afrontar els reptes de la societat en què vivim.

 

Eduquem per a la vida. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d´una formació basada en l´autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l´entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d´un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

 

L’escola, espai de convivència. La nostra escola es caracteritza per l’adaptació dels currículums a les característiques de l’entorn social i cultural. Un dels objectius és afavorir conductes integradores, fent de l’escola un entorn ric en relacions personals i fomentant l’esperit crític de l’alumnat. És fonamental oferir als estudiants una educació integral basada en valors com la justícia, la tolerància, la solidaritat i la creativitat.

 

Relació família-escola. L’educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents. Família i centre educatiu tenen un objectiu comú, col·laborar de manera activa en la formació dels infants. El fet que tots actuïn fonamentalment d’acord, comportarà que l’infant gaudeixi de la seguretat i l’estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

 

Programes pedagògics propis

 

  • Programa DESTÍ: per estimular i desenvolupar les intel·ligències de l’alumnat: interiorització de les capacitats cognitives, intel·ligència vertical i intel·ligència lateral o creativitat.
  • Projecte Lector: programa de lectura eficaç per desenvolupar les capacitats lectores, la motivació i el gust per la lectura.
  • Projecte HARA: educació per a la interioritat per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.
  • Projecte de robòtica: hem aprofitat les possibilitats que la robòtica educativa ens ofereix en educació; en primer lloc perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la immersió en l'activitat; en segon lloc perquè la programació i muntatge de robots estan associats a processos cognitius complexos molt valuosos com pensament computacional (organitzar i analitzar la informació, establir una sèrie de passos per arribar a una solució, generalitzar aquest procés i aplicar-lo en situacions semblants), pensament lògico-matemàtic, desenvolupament de la resiliència front els errors i desenvolupament de la creativitat; en tercer lloc perquè la robòtica és porta d’entrada a l’aprenentatge STEAM, que han estat menys tractats en currículums oficials escolars en edats primerenques  i en quart lloc, i no menys important, perquè convida a interaccions socials i l'aprenentatge cooperatiu. Així doncs, és decisiu que la robòtica educativa formi part del paisatge d'eines i metodologies docents que tenim a la nostra escola.
  • Projecte aprenentatge cooperatiu: Preparem els alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa potenciant els talents individuals de cadascú per que aprenguin que, junts, poden aconseguir millors resultats.
  • Llengua anglesa: Amb l’objectiu d’exposar els alumnes a l’anglès durant el màxim de temps possible, tenim algunes matèries no lingüístiques que utlitzen l’anglès com a llengua vehicular. A més comptem amb auxiliars de conversa nadius que fan present l’anglès a l’escola.