Educació primària


Educació

Obligatòria

Educació

Primària

Cicle

Inicial

6-8

anys

1r A 1r B
2n A
2n B

Cicle

Mitjà

8-10

anys

3r A
3r B
4t A
4t B

Cicle

Superior

10-12

anys

5è A 5è B
6è A
6è B

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori.


S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun:

 • Cicle inicial (de 6 a 8 anys)
 • Cicle mitjà (de 8 a 10 anys)
 • Cicle superior (de 10 a 12 anys)

L'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els sis anys.

 

En l'educació primària, el currículum centrat en les competències bàsiques pretén aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, el fet de partir de les competències afavoreix que l'alumnat posi en relació els diversos tipus de continguts i els utilitzi de manera efectiva en diferents situacuions i contextos. I, en tercer lloc, les competències orienten el professorat, en permeten identificar els continguts i criteris d'avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l'alumnat i, en general, donen una pauta per a les decisions relatives al procés d'ensenyament i aprenentatge.


ÀREES:

 • Llengua i literatura catalana i castellana.
 • Llengua estrangera (Anglès) des de 1r curs.
 • Coneixement del medi natural, social i cultural.
 • Educació artística.
 • Educació física.
 • Matemàtiques.
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Religió.

 

L'organització i l'enfocament de les àrees d'aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.


Es destinen recursos humans i pedagògics per a completar l'organització del currículum mitjançant, entre d'altres, l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'organització d'agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l'ampliació horària de les àrees establertes.


L'àrea de Religió és d'oferta obligada d’acord amb l’ideari del centre.


També cal destacar que l'esbarjo es considera com una activitat educativa integrada en l'horari lectiu dels alumnes.


En el desplegament del currículum es consideren especialment rellevants els aspectes següents:

 • El desenvolupament de l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la independència
  personal en un entorn d'igualtat de drets i d'oportunitats entre dones i homes.
 • El desenvolupament de la llengua oral,
 • L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura,
 • L'estímul de la lectura per al'enfortiment de la comprensió lectora.
 • El desenvolupament de l'expressió escrita.
 • El desenvolupament de competències matemàtiques,
 • La potenciació de les llengües estrangeres

 

En cada cicle de l'educació primària es realitzarà, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial, sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees.