Educació infantil


Educació

NO

Obligatòria

Educació

Infantil

2n Cicle 3 anys P3 A P3 B
4 anys P4 A P4 B
5 anys P5 A P5 B

El segon cicle d’educació infantil correspon a les edats de 3 a 6 anys i als cursos de P3, P4 i P5. Durant aquesta etapa es treballa l’autonomia, l’adquisició d’hàbits i el domini progressiu de la llengua oral. Es procura que l’infant aprengui els diversos llenguatges de comunicació, descobreixi el medi on viu, elabori una imatge pròpia positiva i equilibrada i adquireixi les pautes bàsiques de comportament i socialització.

 

Aprendre a aprendre

 

A l’educació infantil es consoliden i s’amplien les primeres adquisicions i es desenvolupen les capacitats per aprendre a aprendre:

 

  1. Aprendre a ser: a conèixer i dominar el propi cos, a actuar de manera autònoma, a assolir un grau de seguretat afectiva i emocional i a adquirir els hàbits i les normes socials.
  2. Aprendre a fer: a observar, a pensar, a crear i a definir. També a discriminar, relacionar, retenir, sintetitzar i comunicar, així com a descobrir amb curiositat i participació, a tenir iniciativa.
  3. Aprendre a conèixer: a pensar i a comunicar, mostrant iniciativa i capacitat de raonament, a conviure en la diversitat i fomentant una bona relació.
  4. Aprendre a conviure: a respectar les normes i les tradicions culturals.


Programes pedagògics propis

 

A La Salle treballem en l’aplicació de programes propis que completen la nostra oferta educativa i que permeten potenciar les capacitats dels alumnes i preparen el seu aprenentatge futur. Aquestes estratègies innovadores garanteixen un ensenyament de qualitat i ofereixen una atenció més individualitzada. El treball en petits grups, els tallers i els racons de treball ens ajuden en aquesta tasca, així com els projectes específics de cada aula.

 

  • Programa ULISSES: desenvolupament i estimulació de les intel·ligències (DESTÍ) a l’etapa d’educació infantil.
  • Projecte Lector: programa de lectura eficaç per desenvolupar les capacitats lectores, la motivació i el gust per la lectura.
  • Projecte HARA: educació per a la interioritat per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.
  • Projecte de robòtica: hem aprofitat les possibilitats que la robòtica educativa ens ofereix en educació; en primer lloc perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la immersió en l'activitat; en segon lloc perquè la programació i muntatge de robots estan associats a processos cognitius complexos molt valuosos com pensament computacional (organitzar i analitzar la informació, establir una sèrie de passos per arribar a una solució, generalitzar aquest procés i aplicar-lo en situacions semblants), pensament lògico-matemàtic, desenvolupament de la resiliència front els errors i desenvolupament de la creativitat; en tercer lloc perquè la robòtica és porta d’entrada a l’aprenentatge STEAM, que han estat menys tractats en currículums oficials escolars en edats primerenques  i en quart lloc, i no menys important, perquè convida a interaccions socials i l'aprenentatge cooperatiu. Així doncs, és decisiu que la robòtica educativa formi part del paisatge de les eines i metodologies docents que tenim a la nostra escola.


IMPORTÀNCIA DE LA LLENGUA ANGLESA

Els nostres alumnes d’Infantil treballen el projecte Bright Futures que integra totes les àrees necessaries per tal de facilitar l’adquisició de la llengua anglesa com a segona llengua de manera natural i comunicativa.

 

Aquest projecte contempla les intel.ligències múltiples, tracta temes interdisciplinars i ofereix projectes artístics i experiències basades en el món real, estimulant i motivant l’aprenentatge.

 

El mètode utilitzat és el de Phonics que és un mètode de lectoescriptura que permet una sòlida assimilació del procés de codificació i descodificació de la llengua anglesa, i propicia el desenvolupament de la consciència fonològica.

El mètode d’aprenentatge és el d’AICLE - Little Scientists (immersió lingüística) que busca estimular  el desenvolupament de les competències científiques i l’aprenentatge de la llengua anglesa, a través d’un enfocament basat en experiments amb els que els alumnes descobriran el món amb els seus propis ulls.

A més comptem amb auxiliars de conversa nadius que fan present l’anglès a l’escola i les rutines matinals utilitzen l’anglès com a llengua vehicular.

Un equip de referència

Les educadores passen tota la jornada escolar amb els alumnes i transmeten eines, recursos i estratègies que permeten l’evolució de l’alumne/a. I ho fan a través del treball cooperatiu, el sentit de pertinença a un grup, el respecte de les normes i el sentiment d’identitat d’escola.