Atenció a la diversitat

Educació Infantil

Es prioritza l'atenció dins l'aula per tal d'afavorir el desenvolupament de tot el grup classe; són moments en què hi ha dos mestres dins l'aula.
També afavorim el suport en grup reduït fora de l'aula.
Disposem del recurs de l'aula SIEI (Suport Intensiu d'Escolarització Inclusiva) dirigit a aquells alumnes amb necessitats més significatives. Atenem a alumnes des de I4 fins a 6è de primària.