◄ Torna

Quins són els òrgans de govern de l’AMPA? 

QUINS SÓN ELS ORGANS DE GOVERN DE L'AMPA?

 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem, I està constituïda per tots els socis. S’ha de convocar, per escrit, al menys una vegada a l’any, i pot ser de caràcter ordinari (pla general d’actuació, aprovació de pressupostos i elecció de membres de la Junta Directiva), o de caràcter extraordinari (aprovació o modificació de reglamentacions interiors de l’ AMPA, aprovació de resolucions de gran transcendència a requeriment de la Junta Directiva, o disposicions sobre béns o drets).
La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix pels Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions.

La Junta Directiva està formada pels següents càrrecs: President/a, vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i un nombre determinat de vocals.

Algunes de les funcions concretes a realitzar per aquesta Junta són:

Administrar els recursos propis de l’Associació, ja siguin de caràcter pressupostari, de béns adquirits.

Col.laborar amb l’Escola en les activitats en què sigui requerida la participació de l’ AMPA, o bé organitzar activitats que fomenten la convivència entre els membres de la comunitat educativa.