Català Español

Oferta educativa

Educació Secundària

A l’ESO busquem que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Això significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida.

Eduquem per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, rebutjant tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe. També eduquem en l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i en la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural.

Així mateix, contribuim a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i totes les noies.

L’Educació Secundària Obligatòria garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

Programes pedagògics propis de Secundària

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Projectes propis per treballar i enriquir el currículum de l’etapa d’Educació Secundària.

Faig

Forma part dels programes propis de La Salle i consisteix en l’estimulació per a la identificació de capacitats cognitives i l’automatització d’una seqüència de pensament lògic. A 1r i 2n d’ESO s’incorporen la gamificació i la robòtica. Tenen una rellevant importància el treball de l’emprenedoria a 3r d’ESO amb el programa Eduemprèn portat a terme conjuntament amb el Campus La Salle BCN i l’Aprenentatge-Servei a 4t d’ESO.

APS

L’APS és la culminació dels programes DESTI de La Salle. Els alumnes de 4t en grups de treball cooperatiu porten a la realitat un projecte conjuntament amb una entitat (Banc de Teixits i Sang, Fundació Emys, autora del blog el Crep de mi vida per col.laborar en la recerca i investigació oncològica, IdibGi, fundació Astres, Geriàtric, ...) ells són els protagonistes, creeen el projecte a nivell teòric i després el porten a la pràctica. L’educador només fa de guia.

Boolino – Fiction Express

Plataforma per treballar la llengua anglesa que connecta als alumnes d’ESO amb els autors dels llibres que llegeixen per decidir la trama de la història, es fomenta la lectura en llengua anglesa a partir de la co-creació de la història conjuntament amb l’escriptor.

Projecte d'enriquiment

Projecte que atén als alumnes amb altes capacitats i als alumnes amb alt rendiment acadèmic utilitzant el treball per projectes i el suport emocional de l’artteràpia. 1h setmanal cada grup. Tenim dos grups a primària: de 1r a 3r i de 4t a 6è, i un grup a ESO.

Som una escola inclusiva que donem resposta a totes les necessitats educatives.

Smile Thinking-NCA

Compromesos en la construcció d'un món més just, la nostra escola ha transformat la seva metodologia, organització i arquitectura (qualsevol espai és considerat un espai d’aprenentatge).

  • Treballem amb l'alumnat les eines que necessiten per poder desenvolupar els projectes i adquirir competències claus, per això parlem de seminaris i de treball globalitzat.
  • Provoquem en l'alumnat necessitat de saber, despertem seu interès.
  • Treballem l'esperit crític i s'avaluen el procés i els resultats tant per part de l'alumnat com del professorat.
  • Es concep el centre com un espai d’aprenentatge i de creixement personal: tothom hi aprèn, tant l’alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu aprenentatge. El clima del centre és de millora contínua.